Selecteer een pagina

BLOG

Met meld-/vergunningplicht wordt huisartsenzorg niet beter

  Nog steeds is in de Tweede Kamer onder behandeling het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza).  Op dit moment geldt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) die toelatingen voor...

Lees meer

De moeizame start van het eerstelijnsverblijf

    De zorgverzekeraars van Nederland moeten per 1 april 2018 een landelijk dekkend netwerk hebben opgezet van regionale coördinatiepunten voor alle vervolgzorg, in eerste instantie voor het eerstelijnsverblijf in de vorm van een ELV-bed, ook wel herstelbed genoemd....

Lees meer

Privacy burger en beroepsgeheim arts in geding

  In onderstaand artikel worden de wetsveranderingen van gegevensbescherming beschreven. Wet I De Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg en de wet cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens worden samengevoegd tot een nieuwe wet, getiteld wet...

Lees meer

Er zijn (blijkbaar) twee soorten kostenonderzoeken

  Mijn laatste blog ging over de investering in verpleeghuiszorg en de rol die toezichthouder NZa hierbij speelt.  De NZa maakt regels voor en houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zij doet dit onder meer door het vaststellen van tarieven en...

Lees meer

Discussie over investeringen in verpleeghuiszorg

    Over de politieke besluitvorming rondom investeringen in de verpleeghuiszorg heeft de Volkskrant (Vk) afgelopen dagen uitgebreid bericht: “Onafhankelijke experts gaan opnieuw berekenen of de 2,1 miljard extra voor de verpleeghuiszorg ingeperkt kan worden. Aan de...

Lees meer

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

  Aan twee leergangen praktijkmanagement in de huisartsenzorg lever ik als docent een bijdrage aan de opleiding/nascholing. Het gaat bij mijn (deel)aandeel in de opleiding om kennisoverdracht van onze vier stelselwetten en de relatie tussen deze wetten en de...

Lees meer

Praktijkhouder huisarts: spagaat tussen zorg en centen

    Als coauteur schreef ik mee aan onderstaand artikel in de Eerstelijns over het ondernemerschap van de huisarts. Met aandacht voor bouwstenen van bekostiging, zoals inzet van personeel, het inkomen, de werktijden, de zorgvraag en het macrobudget. In deze blog wil...

Lees meer

Wie gaat uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord betalen?

  In november 2017 is staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) gestart met rondetafelgesprekken over het Nationaal Preventieakkoord. De uitkomst van deze gesprekken is dat het Nationaal Preventieakkoord niet alleen zal gaan over de aanpak van roken en overgewicht maar ook...

Lees meer

Praktijkondersteuning huisartsenzorg is onmisbaar

  Een praktijkondersteuner huisartsenzorg (poh) heeft meer extra werk gekregen doordat steeds meer kwetsbare ouderen thuis wonen, steeds meer mantelzorgers overbelast raken en de poh in het kader van continuïteit van zorg een vinger aan de pols moet houden om zo nodig...

Lees meer

Evaluatie Jeugdwet vraagt snel om vervolgacties

  Het doel van de Jeugdwet was in 2015 om het jeugdstelsel te vereenvoudigen, efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezien en sociale...

Lees meer

Gelijke honorering ANW-zorg voor alle huisartsen

    Na een discussie binnen de beroepsgroep van huisartsen ligt deze maand het concept van de geactualiseerde versie voor van het aanbod, de organisatie en honorering van huisartsenzorg in avond, nacht en weekend (ANW). In eerdere blogs beschreef ik de impact van het...

Lees meer

De nulde lijn

  In 2003 meldde een hoogleraar huisartsgeneeskunde dat 90% van de gezondheidsklachten zonder inmenging van een arts door zelf- en mantelzorg worden afgehandeld. En dat dit percentage de voorbije jaren constant was gebleven en tevens vergelijkbaar was in alle landen....

Lees meer

Rechtspraak

    Op 25 september 2017 heb ik bij de bestuursrechter in Rotterdam per brief een mogelijk bezwaar ingediend tegen de fusie in Amsterdam tussen twee ziekenhuizen, zijnde VUmc en AMC, met zaaknummer 17.0166.24.  Mijn bezwaar gold niet een inhoudelijke toets, want dat...

Lees meer

Niet alles kan thuis

    Morgen gaat de Eerste Kamer (EK) stemmen over drie nieuwe wetten aangaande onvrijwillig te geven hulp. De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) uit 1994 wordt per 2020 vervangen door de Wet Zorg en dwang (Wzd) voor psychogeriatrische...

Lees meer

Hoeveel huisartsen zijn er nodig?

  Deze week is het startschot gegeven om als huisartsen te kijken op welke punten de huidige Toekomstvisie 2022 actualisering nodig heeft. Met als doel de huisartsenzorg toekomstbestendig te houden. Een nieuwe versie van de toekomstvisie zou begin 2019 het licht...

Lees meer

Substitutie

  Met substitutie wordt meestal bedoeld het verplaatsen van de juiste zorg naar de juiste plek. Bij een sterke samenwerking tussen de eerste en tweede lijn, met als devies: zorg in de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het moet. Kabinet Rutte III...

Lees meer

Bakker Bruin

  Precies een jaar geleden stierf mijn goede huisartsenvriend Hans Nobel. Als eerbetoon aan hem nog een maal zijn opinie, geschreven in 2010 en 2011, waarin hij de belevenissen van een bekende dorpsbakker beschrijft. De winkeltjes van bakker Bruin en de andere leden...

Lees meer

Als principe geen bonus, dat kan ook…

      Column Sheila Sitalsing: Volkskrant, 10.01.2018: Citaat: “In de academische wereld heerst al langer consensus dat mensen belonen om ze door een hoepel te laten springen of ander gewenst gedrag te laten vertonen niet lang werkt en lang niet altijd. Of je nu...

Lees meer

Is minder marktwerking nog een agendapunt(2)?

  Met deze titel schreef ik eerder een blog over de marktelementen en de sociale waarborgen van ons zorgstelsel. En hoe actueel is deze vraag nu een half jaar verder met een nieuw kabinet? Hoe evolueert ons zorgstelsel zich, méér privaat of juist méér sociaal?...

Lees meer